Blog

7 – RNA

7 – RNA Contents - මෙම පාඩමට ඇතුලත් දේ: පාඩම් සටහන (pdf) වීඩියෝ පාඩම -  2.19 RNA 1- RNA ව්‍යුහය structure වීඩියෝ පාඩම -  2.20 RNA 2 - RNA වර්ග

6 – DNA

6 – DNA Contents - මෙම පාඩමට ඇතුලත් දේ: පාඩම් සටහන (pdf) වීඩියෝ පාඩම -  2.16 DNA 1 නියුක්ලෙයික් අම්ල, නියුක්ලියෝටයිඩ වීඩියෝ පාඩම -  2.17 DNA 2 - පොලිනියුක්ලියෝටයිඩ රැහැන

5 – ප්‍රෝටීන – Proteins

5 - ප්‍රෝටීන - Proteins Contents - මෙම පාඩමට ඇතුලත් දේ: පාඩම් සටහන (pdf) වීඩියෝ පාඩම -  2.12 ප්‍රෝටීන 01 - ඇමයිනෝ අම්ල වීඩියෝ පාඩම -  2.13 ප්‍රෝටීන 02 -

4 – ලිපිඩ – Lipids

4 - ලිපිඩ - Lipids Contents - මෙම පාඩමට ඇතුලත් දේ: පාඩම් සටහන (pdf) වීඩියෝ පාඩම -  2.9 ලිපිඩ 01 වීඩියෝ පාඩම -  2.10 ලිපිඩ 02 වීඩියෝ පාඩම -  2.11

2 – ජලය Water

2 - ජලය Water Contents - මෙම පාඩමට ඇතුලත් දේ: පාඩම් සටහන (pdf) - මුල් 1 පාඩම යටතේ ඇතුලත් කොට ඇත. වීඩියෝ පාඩම -  2.2 ජලය [20:34] වීඩියෝ පාඩම -