9.1 ක්ෂුද්‍ර ජිවීන්ගේ ස්වභාවය Nature of Mircoorganisms

Last updated: August 16, 2023

9.1  ක්ෂුද්‍ර ජිවීන්ගේ ස්වභාවය Nature of Mircoorganisms

Microbiology 1 ක්ෂුද්‍ර ජිවීන්ගේ ස්වභාවය A/L Biology Unit 9

Related Courses