1 – හැදින්වීම හා මූල ද්‍රව්‍ය සං‍යුතිය – Introduction and Elements

Last updated: January 22, 2023

1 – හැදින්වීම හා මූල ද්‍රව්‍ය සං‍යුතිය – Introduction and Elements

Contents – මෙම පාඩමට ඇතුලත් දේ:

  • පාඩම් සටහන (pdf)
  • 2.1 මූල ද්‍රව්‍ය සං‍යුතිය වීඩියෝ [15:09]

2.1 මූල ද්‍රව්‍ය සං‍යුතිය වීඩියෝ [15:09]

Related Courses